Zájemci o studium MVEP

Bakalářský obor Multimédia v ekonomické praxi

Charakteristika oboru

Garant: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Od roku 2011 je pro zájemce o bakalářské studium otevřen prakticky zaměřený obor “Multimédia v ekonomické praxi”. Obor je vyučován na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. První přijímací zkoušky na tento obor proběhly v červnu 2011. Výuku po technické i metodické stránce zajišťuje Grafická a multimediální laboratoř.

Multimédia jsou aktuálně nejvíce používaným prostředkem komunikace informací využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Pro jejich zpracování i prezentaci jsou široce používány různé formy audiovizuálních, informačních a komunikačních technologií. S rozšíření a dostupností technologií se dnes multimediální produkty vyskytují prakticky ve všech sférách lidské činnosti jako nástroj komunikace a je žádoucí podporovat nejen kvalifikovanou tvorbu těchto produktů, ale také jejich správné chápání a přijímání, neboli vizuální gramotnost.

Studenti projdou jednotlivými oblastmi a na základě vlastní preference si zvolí téma, oblast i formu závěrečného projektu, který studium uzavírá a slouží jako praktický základ pro bakalářskou práci. Obor je postaven na konkrétní profesní orientaci, čímž je absolvent připraven na vstup do praxe.

Studijní plán v ISIS

Profil absolventa

Absolventi oboru získají vyváženou kombinaci konkrétních kreativně-multimediálních dovedností s přehledným ekonomickým vzděláním. Studenti absolvují výuku klasických hospodářských a jim příbuzných oblastí jako ekonomii, právo, účetnictví, management, marketing nebo podnikovou ekonomiku. V rámci oborové profilace pak studují produkční řetězce, účely a postupy tvorby jednotlivých prvků multimédií jako jsou digitální fotografie, počítačová grafika, digitální video, zvuk nebo webdesign. Studium je zejména ve svých oborových předmětech směřováno na vlastní kreativní a produkční práci vedenou jak individuální, tak týmovou formou. Prakticky orientované kurzy probíhají z velké části formou laboratorních prací a studenti vytvářejí reálné produkty pomocí vlastních i školou propůjčených technologií. Vždy je kladen důraz na ekonomické zapojení tvůrčí oblasti v rámci vizuální komunikace organizace jak v prezentačních, tak v komunikačních ohledech.

Absolvent se stane multimediálním odborníkem se znalostí ekonomického a procesního fungování organizace. Bude umět navrhnout a realizovat optimální nástroje a využívání multimédií v komunikaci organizace. Takoví odborníci jsou schopni multimediální produkty vytvářet i publikovat, nebo je využít pro vnitřní potřeby. V rámci komplexnějších zakázek jsou způsobilí fungovat i jako kvalifikovaní zadavatelé nebo hodnotitelé.

Možné pracovní uplatnění

Absolvent může nalézt uplatnění v celém řetězci vzniku multimediálního produktu od managementu, marketingu a PR až po jednotlivé odborné profese:

Znalosti, dovednosti, kompetence

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách Fakulty informatiky a statistiky: Přijímací řízení


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague