Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace

4MK – Multimediální komunikace

 

Grafická a multimediální laboratoř garantuje výuku Vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace určenou studentům hlavních specializací fakult financí a účetnictví, mezinárodních vztahů, podnikohospodářské a národohospodářské fakulty VŠE a studentům vybraných hlavních specializací Fakulty informatiky a statistiky.

 

Stručná charakteristika specializace 4MK

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti počítačové grafiky, sazby, digitální fotografie, digitálního videa a řízení multimediálních projektů.

Absolventi specializace se uplatní jako řešitelé multimediálních projektů, jejich zadavatelé nebo pracovníci PR útvarů a marketingu.

 

Kapacita na semestr

25 studentů

 

Garant

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Grafická a multimediální laboratoř FIS VŠE

 

Anotace

Pojem multimédia označuje společné působení více výrazových prostředků určených pro komunikaci a jejich vzájemné fungování v interakci s příjemcem. Vedlejší specializace Multimediální komunikace učí práci s informacemi vyjádřenými statickým i pohyblivým obrazem, zvukem a textem včetně možností uplatnění v praxi. Ústředními tématy jsou vizuální gramotnost a informační design, které jsou nezbytné pro správné chápání a využití multimediálního obsahu. Technologie pro tvorbu multimédií jsou v současné době dostupné široké veřejnosti, narůstá objem informací vyjádřených touto cestou a stále více vzniká potřeba na jejich kvalifikované užívání. Nástup webu 2.0 a posílení pozice nových médií otevírají možnosti jejich aplikace v ekonomii a kultuře. Absolvent vedlejší specializace bude mít přehled o teorii multimédií a audiovizuální komunikace. Osvojí si základní znalosti a dovednosti v oblastech grafiky, sazby, digitální fotografie, digitálního videa a řízení multimediálních projektů. Bude znát řetězec vzniku multimediálního produktu od zadavatelské fáze až po vlastní realizaci. V praxi nalezne uplatnění jako řešitel multimediálních projektů, jejich zadavatel nebo pracovník PR útvarů a marketingu.

 

Předměty vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace

4ME400 Multimediální komunikace

4ME411 Počítačová grafika a sazba

4ME421 Digitální fotografie

4ME431 Digitální video

4ME499 Multimediální projektový seminář pro VS

 

Doporučený studijní plán vedlejší specializace

1. semestr 2. semestr
4ME400 Multimediální komunikace 4ME431 Digitální video
4ME411 Počítačová grafika a sazba 4ME499 Multimediální projektový seminář pro VS
4ME421 Digitální fotografie

Kurz 4ME400 Multimediální komunikace je úvodním kurzem celé vedlejší specializace 4MK – doporučujeme ho absolvovat na začátku studia VS.

Kurz 4ME499 je závěrečným projektovým seminářem VS, ve kterém uplatníte znalosti získané v ostatních předmětech VS, proto má prerekvizity!

 

Příklady výstupů z jednotlivých předmětů VS

4ME421 Digitální fotografie

4ME431 Digitální video

vedlejska_plakat_fin_new

Státní zkouška

Studium vedlejší specializace  4MK Multimediální komunikace je zakončena státní zkouškou, která odpovídá Studijnímu a zkušebnímu řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech.

Forma zkoušky: ústní zkouška spojená s prezentací projektu zpracovávaného v rámci 4ME499 Multimediálního projektového semináře

Termíny a okruhy ke státní zkoušce z vedlejší specializace 4MK a doporučená literatura

Diplomová práce v rámci vedlejší specializace

Studenti mohou, v odůvodněných případech, na základě povolení garantem své hlavní specializace, zpracovávat a obhajovat diplomovou práci v rámci vedlejší specializace 4MK Multimediální komunikace.

Harmonogram odevzdávání diplomových prací jsou v souladu s termíny stanovenými Fakultou informatiky a statistiky, tedy:

  • v zimním semestru 2018/2019 je stanoven termín odevzdání DP nejpozději 3.12.2018 do 14:00 hod. (pro obhajoby konané v únoru 2019)
  • v letním semestru 2018/2019 je stanoven termín odevzdání DP nejpozději 29.4.2019 do 14:00 hod. (pro obhajoby konané v červnu 2019)

Příručka pro úpravy diplomové práce (PDF)