Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorské studium

Vedoucí pracoviště GML a koordinátor doktorského studia na GML doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz
RB336
Pedagogická tajemnice GML Ing. Petra Bedřichová petra.bedrichova@vse.cz
RB336

 

Povinnosti doktorandů GML v prezenční formě studia

  • Výuka – doktorandi GML v prezenční formě studia se podílejí na výuce v rozsahu 4 hodin týdně (rozloženo podle požadavků na výuku v jednotlivých semestrech), zajišťují průběžné testy, závěrečné zkoušky a zápisy známek studentů do ISIS a do indexu.
  • Konzultační hodiny – doktorandi GML v prezenční formě studia mají povinnost vypsat konzultační hodiny v rozsahu dvou výukových hodin týdně po dobu semestru, zkouškového období a 2 týdny po zkouškovém období,
  • Bakalářské práce – doktorandi GML v prezenční formě studia vypisují na začátku studia minimálně 5 témat bakalářských prací. V případě, že se na téma student přihlásí, stávají se vedoucími této práce. Na začátku každého školního roku jsou doktorandi povinni témata aktualizovat. Povinnost vypisování a vedení bakalářských prací končí se zahájením 4. roku studia. Při zápisu do 4. ročníku (nebo při předčasném ukončení studia) je třeba, aby doktorand zrušil svá vypsaná témata v ISIS.
  • Oponování bakalářských prací – doktorandi GML mohou být vedoucími bakalářských prací přidělováni jako oponenti bakalářských prací. Formulář posudku, termín pro odevzdání posudku a termín konání obhajoby bakalářské práce obdrží doktorand s několikatýdenním předstihem mailem od sekretářky katedry. Jako vedoucí bakalářské práce je doktorand povinen se obhajoby účastnit, jako oponent bakalářské práce se doktorand obhajoby účastnit nemusí.
  • Doktorandi v prezenční formě studia jsou povinni se pravidelně účastnit vědeckého semináře GML, který se koná zpravidla jednou za 3 – 4 týdny na místnosti 304sb.

Za účelem plnění pracovních povinností mají doktorandi GML v prezenční formě studia k dispozici kancelář SB 305a ve Staré budově na Žižkově, pokud jim explicitně není určena jiná kancelář.

Seznam okruhů

Termíny obhajob

Důležité stránky věnované doktorskému studiu: