Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Odevzdání a obhájení bakalářské práce je nedílnou součástí ukončení bakalářského studijního programu Multimédia v ekonomické praxi spolu se splněním státní závěrečné zkoušky.

Při státní závěrečné zkoušce oboru Multimédia v ekonomické praxi se koná státní zkouška ze studijního oboru i obhajoba bakalářské práce v jednom termínu. Pouze opakování některé z jejích částí probíhá samostatně.

Na této stránce najdete závazné standardy a pravidla pro přípravu a obhajobu bakalářských prací (dále BP), které jsou založeny na předpisech VŠE a nárocích na bakalářské práce, které formulovala Grafická a multimediální laboratoř (dále GML). Nedodržení uvedených standardů a pravidel může mít za následek zamítnutí bakalářské práce a její nepřipuštění k obhajobě.

1. Výběr tématu BP

Studenti si volí téma, které vztáhnou k projektu zpracovávaného v rámci Multimediálního projektového semináře (4ME399). Ve výjimečném případě může vedoucí práce povolit studentovi zpracovávat BP na téma nesouvisející s projektem semináře.

Jsou 2 možnosti volby témat:

 • Z nabídky publikované v systému ISIS 

Po přihlášení do ISISu je nutné zvolit „Pracoviště“ -> „FIS“ -> „Přehled vypsaných témat“ a omezit výběr na garantující pracoviště „Centrum profesního vzdělávání“. Zde jsou uveřejněna vypsaná témata vč. jména vedoucího. S ním je student povinen se dohodnout na realizaci práce. Na vybranou práci se student přihlašuje v systému ISIS a následně si v rezervačním systému GML domluví konzultace s příslušným vyučujícím. Osobní setkání s vedoucím práce je nezbytnou součástí volby BP.

 • Vlastní téma

Student může též navrhnout vlastní téma. Navržení vlastního tématu je podmíněno nalezením vedoucího práce. Student může sám oslovit vybraného vyučujícího GML, jehož zaměření odpovídá zvolenému tématu. V tomto případě si student sám připraví návrh cíle práce i osnovu a domluví si konzultaci s vybraným vyučujícím.

2. Přístup ke zpracování práce

Poté co se student dohodne se svým vedoucím bakalářské práce na tématu, vedoucí práce zaeviduje tuto práci v systému ISIS.  Tato evidence musí proběhnout tři měsíce před předpokládaným termínem odevzdání práce. 

Vlastní obsah bakalářské práce bude rozdělen do tří základních částí:

 • Úvod:
  • vymezení tématu práce a důvod výběru tématu,
  • cíle práce, metriky měření dosažení cílů a jejich cílové hodnoty,
  • způsob/metoda dosažení cíle,
  • předpoklady a omezení práce,
  • struktura práce,
  • výstupy práce (příp. komu jsou určeny) a očekávané přínosy.
 • Text BP:
  • teoretická část, obsahující základní terminologické výrazy a vazby řešené tématiky, popis řešené oblasti, rešerši prací domácích i zahraničních) zabývajících se podobným tématem, trendy, atd.
  • analytická/praktická část, obsahující vlastní řešení vybrané části z popisované tématiky. Tato část může být buď implementační (tvorba programu) nebo analytická (provedení průzkumu, analýza a návrh procesů aj.).
 • Závěr:
  • shrnutí výsledků, ke kterým autor dospěl,
  • přínos autora práce k řešené problematice (co je v práci původní),
  • zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků, příp. další náměty pro řešení v uvedené oblasti.

Současně musí BP respektovat tato základní pravidla:

 • musí být členěna do požadovaných částí;
 • musí obsahovat rešerši prací (z ČR i ze světa) na podobné téma;
 • práce musí být jasně strukturovaná. Každá z kapitol (tam, kde to není zcela zřejmé) by měla mít v úvodu formulované cíle kapitoly a na konci jasně formulované závěry;
 • pro navrhovaná řešení musí být definovány výchozí předpoklady, za kterých návrhy platí, a zejména pak závěrečné zhodnocení a doporučení, včetně odpovídající argumentace,
 • je nutné korektně zacházet se zkratkami a termíny, každá zkratka musí být v místě svého prvního užití rozepsána. Termíny významné z hlediska obsahu BP musí být uvedeny v terminologickém slovníku;
 • obrázky, tabulky, grafy apod. musí být číslovány a titulkovány a v textu na ně musí být odkazováno,
 • BP musí prokázat schopnost studenta pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji. BP musí obsahovat jejich seznam a do textu BP musí být průběžně zařazovány odvolávky na užité informační zdroje.

3. Odevzdání bakalářské práce

Pro odevzdávání bakalářských prací oboru Multimédia v ekonomické praxi jsou stanoveny následující termíny: 

 • pro obhajoby konané v únoru 2019 – nejpozději do 10.12.2018 do 14:00 hod. (SBZ proběhnou pravděpodobně v týdnu 28.1. – 1.2.2019)
 • pro obhajoby konané v květnu/červnu 2019 – nejpozději do 6.5.2019 do 14:00 hod. (SBZ proběhnou pravděpodobně v týdnech 8.6. – 19.6.2019)

 

 1. Před odevzdáním BP musí student práci předložit k posouzení vedoucímu práce. Nejpozději při poslední kontrole BP určí vedoucí práce oponenta, kterého student uvede na titulním listu BP.
 2. Student si alespoň 7 dní před odevzdáním práce zkontroluje v ISISu, že zadání jeho bakalářské práce je kompletní a že je stanoven oponent jeho práce. Pokud ne, urguje nápravu u svého vedoucího práce případně u pedagogické tajemnice GML.
 3. V semestru, kdy si student přeje vykonávat SBZ a obhajobu BP se student přihlašuje v ISISu na mezisemestrální kurzy MED a DIP_B.
  Přesný termín konání státní závěrečné zkoušky a obhajoby bude uveřejněn na webových stránkách GML, na nástěnce GML a posluchači jej sdělí GML emailem (zhruba do 10 dnů od termínu odevzdání prací). Na konkrétní termín v ISISu se student nepřihlašuje, bude přihlášen pedagogickou tajemnicí.
 4. Ve stanoveném termínu pak odevzdá student dva svázané výtisky práce (v pevné vazbě, kroužková vazba není povolena) na sekretariátě GML. Práce nebude přijata, pokud nebudou splněny tyto náležitosti:
  • práce musí být v elektronické podobě vložena do ISISu a v ISISu musí být potvrzeno její odevzdání,
  • k práci musejí být v ISISu vloženy doplňující informace (anotace a klíčová slova – česky a anglicky),
  • v ISIS musí být řádně vyplněno zadání bakalářské práce, včetně uvedení jména (s tituly) a emailu oponenta bakalářské práce,
  • student musí mít zapsány oba mezisemestrální kurzy MED a DIP_B.

 4. Obhajoba bakalářské práce

 • termín a místo obhajoby BP a státní zkoušky je zveřejněn na webu GML a na nástěnce GML a zadán do ISISu, student se na konkrétní termín v ISISu nepřihlašuje, termín je určen katedrou.
 • posudky na BP (viz předloha) zpracované vedoucím práce a oponentem jsou studentovi k dispozici v ISIS nebo k nahlédnutí na sekretariátu GML 3 dny před obhajobou,
 • vlastní obhajoba BP začíná vystoupením studenta, ve kterém student v cca 10 minutách shrne, co bylo předmětem práce, jakých cílů mělo být dosaženo, jaké problémy byly řešeny, k jakým výsledkům student dospěl a co je hlavním vlastním přínosem studenta. Následuje vyjádření vedoucího práce, oponenta, odpovědi na otázky specifikované vedoucím a oponentem a diskuse v rámci komise.

 5. Povinné údaje a texty vkládané do ISIS

 

Vedoucí práce zadává do ISIS:

 • do části „Závěrečné práce“:
  • přiřazení studenta k tématu bakalářské (závěrečné) práce,
  • zadání závěrečné práce, ve kterém musí být kromě povinných údajů (rozsah práce je minimálně 30 stran textu bez příloh) vyplněny:
  • minimálně 3 zásady – cíle bakalářské práce,
  • minimálně 3 informační zdroje – literatura.
 • Zadání bakalářské práce se nevkládá do tištěné BP.
 • Úplné (včetně titulů) jméno a email oponenta bakalářské práce – nutno provést minimálně 1 týden před odevzdáním BP studentem na katedru,
 • posudek vedoucího BP – nejpozději 3 dny před obhajobou,
 • posudek oponenta BP – nejpozději 3 dny před obhajobou.

Student vkládá do ISIS nejpozději 1 den před odevzdáním bakalářské práce ve vytištěném tvaru na katedru:

 • doplňující informace: anglický název BP, abstrakt a klíčová slova (česky a anglicky),
 • elektronický tvar bakalářské práce,
 • potvrzení korektního vložení a odevzdání elektronického tvaru BP (po tomto úkonu elektronický tvar BP již nemůže být modifikován).

 

Příručka pro úpravy bakalářské práce (PDF)