Termíny

6.8.2018 09:00 - 24.8.2018 16:00 - Letní akademie multimédií

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení Nultého ročníku

Do přijímacího řízení Nultého ročníku budou zařazení zájemci, kteří

  • podají elektronickou přihlášku ke studiu C-MIM-ME na adrese prihlasky.vse.cz

a zároveň

  • doloží úspěšné ukončení středního nebo středního odborného vzdělání
    • ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč doručit studijní referentce Fakulty informatiky a statistiky (p. Sedláčková, kancelář č. NB411) do termínu, který je uveden v harmonogramu přijímacího řízení Nultého ročníku (dále Harmonogram). Tato povinnost se netýká uchazečů, u kterých byla tato skutečnost již ověřena v rámci přijímacího řízení k řádnému studiu oboru MVEP v témže akademickém roce,
    • v souladu se zákonem o vysokých školách absolventi škol v zahraničí prokazují dosažené střední vzdělání s maturitou osvědčením, tj. dokladem o uznání zahraničního středního vzdělání, který je předložen ve formě ověřené kopie v českém jazyce.

Podmínkou přijetí ke studiu Nultého ročníku nejsou přijímací zkoušky, ale v případě vysokého počtu zájemců o toto studium, bude zohledněna účast na přijímacích testech k řádnému studiu MVEP. Na základě podaných přihlášek ke studiu Nultého ročníku budou vyzváni k zápisu ke studiu uchazeči v tomto pořadí:

  1. Uchazeči, kteří nebyli přijati k řádnému studiu oboru MVEP z důvodu limitu přijímaných studentů (v případě vysokého zájmu bude rozhodovat pořadí dle bodů získaných při přijímacím testu), ale kteří splní administrativní podmínky pro zařazení do přijímacího řízení Nultého ročníku.
  2. V případě volné kapacity budou přijímáni i uchazeči, kteří se nezúčastnili přijímacího testu na obor MVEP, ale kteří splní administrativní podmínky pro zařazení do přijímacího řízení Nultého ročníku.

Počet míst pro účastníky Nultého ročníku je kapacitně omezen, podáním přihlášky do Nultého ročníku nevzniká automaticky nárok na přijetí!

Zájemci o studium Nultého ročníku budou v termínu uvedeném v Harmonogramu vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení e-mailem na adresu, kterou uvedli v přihlášce. Zájemci o studium, kteří prošli úspěšně přijímacím řízením Nultého ročníku, budou vyzvání k zápisu a zároveň obdrží číslo účtu a variabilní symbol, který použijí pro platbu za studium Nultého ročníku.

Přijati budou zájemci, kteří zaplatí stanovenou částku a podepíší Smlouvu o studiu – viz níže.

Pokud zájemce o studium Nultého ročníku nezaplatí poplatek za studium či nepodepíše smlouvu o studiu ve stanoveném termínu (viz Harmonogram), jeho nárok na přijetí ke studiu Nultého ročníku propadá. Pokud se tímto způsobem uvolní místa, mohou být ve výše uvedeném pořadí vyzváni další uchazeči, kteří nemohli být z kapacitních důvodů osloveni při první výzvě. Podmínky přijetí jsou pro všechny uchazeče stejné.